"Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısaca bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ...
ATATÜRK'ÜN EMPERYALİZM VE KAPİTALİZMLE İLGİLİ SÖZLERİ
''Bizi milletçe yok etmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi uygun gören bir doktirini takip eden insanlarız.'' M.K.ATATÜRK 1 ARALIK 1921 (Meclis Konuşmasından)
''Ermeni Meselesi dünya kapitalistlerinin iktisadi yararlarına göre çözülmek istenilen mesele Kar Antlaşmasıyla doğru bir çözüme ulaştırılmış oldu.'' M.K.ATATÜRK 1 MART 1922 (TBMM'nin 3. Toplanma yılını açarken)
''TBMM, milletin hayat ve istikbaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırısını karşı savunma ve amaca aykırı hareket edenleri cezalandırmak amacıyla kurulan bir orduya sahiptir.'' (Uğur Mumcu, ''TBMM ve ORDU'' 30 Ağustos 1992)
''Kapitalizm sadace falan ve filan devletlerin düşmanı değildir.
Bilakis bütün dünyanın,bütün milletlerin müşterek düşmanıdır...
Bu zalim de başarılı olmak için arada sırada müracaat ettiği muharabeler yegane
kuvvetleri,yegane silahları değildir.Bankalar,sendikalar onun en kuvvetli silahlarıdır.
Ve bütün milletleri bu silahla mağlup eder.
Memleketimize bakınız:rejiler,Duyunu Umumiye'ler,kapitalüsyanyonlar,şimendiferler,limanlar,gemiler,bankalar,ticaret evleri,bütün bu kurumlar,Avrupa kapitalizminin bizi mahvetmek için senelerden beri kullandığı iblisane bir makinanın parçalarıdır.Bize bugun hudut itibariyle dünyanın en güzel,en hayale sığmaz sulh şartlarını verseler,kapitalizm dolabı memleketten bugunkü şeklinde kaldığı takdirde mahvımız muhakkaktır.Hatta değil böyle,bu şeytan makasının dörtte biri bile mevcut olsa,bizim için hayat imkanı yine tassavur edilemez.Zenginlerimizi dolandıran o,fakirlerimizi soyan o.Kapitalizm sadace bizim gibi zayıf milletler arasında değil,bilakis bizzat kapitalist memleketlerde de aynı derecede tahripkar,ve insanlık düşmanıdır.'' M.K.ATATÜRK 20 TEMMUZ 1920
''TBMM Hükümeti, ulusun yaşam ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma ve dış düşmanlarla iş birliği yapıp ulusu aldatmaya ve bozmaya çalışan iç hainlerin cezalandırılması için orduyu güçlendirmeyi ve onu ulusal bağımsızlığın dayanağı bilmeyi görev sayar.'' M.K.ATATÜRK 13 EYLÜL 1920
''TBMM Hükümeti hayat ve bağımsızlığını kurtarmaya çalışan biricik amaç ve erek bildiği halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulümden kurtaracak yönetim ve hakimiyetin gerçek sahibi kılmakla amacına erişeceği kanısındadır.'' M.K.ATATÜRK (TBMM Bildirgesi, 1920)