Rektörlüğü, üniversitede çalıştırılmak üzere 9 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda 9 işçinin güvenlik görevlisi pozisyonu için arandığı belirtildi.

'nun ilan portalı  üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellerin 7'sinin erkek, 2'sinin kadın olacağı bildirildi. İlanda ayrıca alınacak adaylarda aranan genel şartlar da belirtildi.

İşte alınacak adaylarda aranan genel şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
11. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.
12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın