Buna göre vatandaşlığın belirlenmesinde soy ya da kan bağı ilkesi esas alındı.
Türk vatandaşlığı kanunu
BİRİNCİ MADDE — Bir Türk baba veya ananın Türkiye’de veya ecnebi memlekette doğan çocukları Türk vatandaşıdır'.
İKİNCİ MADDE — Aşağıdaki çocuklar Türk vatandaşıdır:
A - Türkiye’de doğup ta anası babası belli olmayan,
B - Türkiye’de doğup ta anası ve babası veya bunlardan birisi vatansız olan,
C - Türkiye’de veya ecnebi memlekette evlilik haricinde Türk anadan doğan veya Türk babadan olan.
Türkiye’de doğan ecnebi çocuklar
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ecnebi ana ve babadan Türkiye’de doğmuş olup ta Türkiye’de mukim bulunanlar Türk kanununa tevfikan siniri rüşte vusullerinden itibaren üç sene zarfında Türk vatandaşlığını talep ve İcra Vekilleri Heyeti karar ile iktisap edebilirler. '
Türkiye’de doğan ecnebi çocuklar
DÖRDÜNCÜ MADDE — 1 kânunusani 1929 tarihinden itibaren Türkiye’de doğan ecnebinin Türkiye’de doğan çocuğu Türk’tür. Bu gibilerin Türk kanununa göre sinni rüşte vardıktan sonra altı ay içinde ana veya babalarının tabiiyetlerini ihtiyar edebilirler. Bu takdirde haklarında dokuzuncu madde tatbik olunur.
Ecnebi sefir ve sefaret memur ve ateşeler ile mensup oldukları devlet tabiiyetini haiz olan meslekten yetişme konsolos ve konsolosluk memurlarının çocukları bu madde hükmünden müstesnadır.
Müktesep vatandaşlık
BEŞİNCİ MADDE — Türkiyede alettevali beş sene ikamet eden ve memleketi kanununa göre reşit olan bir ecnebi Türk vatandaşlığını talep ve İcra Vekilleri Heyeti karar ile iktisap edebilir.
Küçükler babalarına veya dul analarına tebean Türk vatandaşı olurlar.
Fevkalâde ve ailecek vatandaşlık
ALTINCI MADDE — Yukarıki maddede yazılı ikamet şartını ifa etmemiş olan ecnebiler, istisnaî müsaadeye layık görüldükleri taktirde İcra Vekilleri Heyeti kararile fevkalâde olarak vatandaşlığa kabul edilebilirler
İkinci fasıl
Vatandaşlıktan çıkmak, vatandaşlıktan ıskat ve hükümleri
Vatandaşlıktan çıkmak,
YEDİNCİ MADDE — Türk vatandaşlığından çıkmak müsaadei mahsusa istihsaline mütevakkıftır, işbu müsaade vatandaşlıktan çıkacak olan kimsenin Dahiliye vekaletine müracaatı ve icra Vekilleri Heyetinin kararile istibsal olunabilir. Askerî hizmeti muvazzaf asım ifa etmiy enlere bu müsaade verilemez.
İkametgâh ve merkezi muameleyi nakil ve tasfiye
SEKİZİNCİ MADDE — Ecnebi tabiiyetine girmek için Türkiye’den müsaadei mahsusa istihsal etmiş olan Türkler bu müsaade tarihinden itibaren bir sene zarfında Türkiye’yi terke ve ikametgâh ve merkez muamelelerini Türkiye haricine nakle ve mallarım tasfiyeye mecburdurlar. Bu müddet içinde Türkiye’yi terk ve mallarını tasfiye eylememiş olanlar hudut haricine çıkarılarak tasfiye muamelesi hükümetçe yapılır. Bu gibilerden Türkiye’ye avdet etmek isteyenlere, müracaat vaki olan şehbenderliklerin raporu üzerine, bir defaya mahsus olmak ve üç ayı tecavüz etmemek üzere İcra Vekilleri Heyetince müsaade olunabilir.
………………………..
ON BEŞİNCİ MADDE — 23 mayıs 1927 tarih ve 1041 numaralı kanun ahkâmı müstesna olmak üzere işbu kanuna mugayir bilcümle ahkâm mülgadır.
ON ALTINCI MADDE — İşbu kanun 1929 kânunusanisinin birinci gününden itibaren meriyülicra olacaktır.
ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 23 Mayıs 1928